By | March 18, 2022

Có 4 yếu tố cấu thành nên một hệ thống máy tính cá nhân: người sử dụng, phần mềm, phần cứng và nguồn điện cùng hoạt động chung cho cả hệ thống. Mỗi yếu tố này đều cần thiết cho chính hệ thống.

Người dùng là người thực hiện tác vụ bằng hệ thống máy tính. Bản chất của nhiệm vụ phụ thuộc vào chương trình ứng dụng hoặc phần mềm cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Phần mềm mà người dùng đã sử dụng yêu cầu một số thành phần phần cứng nhất định để hoạt động bình thường.

Phần cứng của hệ thống máy tính cá nhân được tạo thành từ thiết bị thường được kết nối của nó (máy tính, màn hình, máy in, v.v.). Nó được định nghĩa là phần cứng vì bạn có thể chạm vào các thành phần này một cách vật lý. Các chương trình này được gọi là phần mềm vì chức năng của chúng chỉ có thể được sử dụng khi máy tính được BẬT. Phần mềm là một tập hợp các lệnh được mã hóa mà máy tính sử dụng để thực hiện các tác vụ của người dùng.

Người dùng chỉ có thể sử dụng máy tính khi nó được BẬT. Nếu không có bất kỳ nguồn điện nào để chạy qua hệ thống máy tính cá nhân, nó sẽ không hoạt động. Khả năng điều khiển các thành phần của hệ thống máy tính cá nhân thông qua một loạt các tín hiệu bật / tắt.

Đây là cách nó hoạt động, khi người dùng cố gắng nhập một tài liệu hoặc một lá thư bằng máy tính cá nhân của họ. Việc đầu tiên người dùng làm là BẬT nguồn cho máy tính. Chọn một phần mềm Word Processor để viết tài liệu. Người dùng sử dụng phần cứng như bàn phím để viết nội dung của tài liệu; tài liệu đã nhập sau đó được hiển thị trên màn hình điều khiển. Sau khi người dùng viết xong tài liệu của mình. Người dùng sẽ sử dụng phần mềm để hướng dẫn máy in in tài liệu. Phần mềm hoạt động cùng với các thành phần phần cứng (bàn phím, màn hình và máy in) để hoàn thành tác vụ mà người dùng yêu cầu.

Tất cả bốn yếu tố: nguồn điện, phần cứng, phần mềm và người dùng kết hợp với nhau để tạo nên một hệ thống máy tính cá nhân.